Artikel 1 Definities

Style studio Manon, gevestigd te Beers, KVK-nummr 82395608, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ontwerper.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ontwerper tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens ontwerper waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door ontwerper in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 offertes en aanbod

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
Ontwerper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten

Artikel 4 Tarieven en betalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van ontwerper. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en materiaalkosten, zullen apart worden gefactureerd.
Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet alles van de offerte geheel wordt afgenomen dan wel doorlopen. 
Bij verwacht overwerk wordt de opdrachtgever tijdig ingelicht. Meerwerk door gewijzigde wensen van opdrachtgever of nacalculatie zal worden gefactureerd op basis van het op dat moment gehanteerde uurtarief van ontwerper.
 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ontwerper heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ontwerper op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 informatie verstrekking

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan ontwerper.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ontwerper zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
Opdrachtgever vrijwaart ontwerper voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 uitvoering van de overeenkomst

Ontwerper voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
Doordat enkele diensten van ontwerper online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging en annulering

Ontwerper is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ontwerper is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft ontwerper de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ontwerper maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Indien ontwerper al is gestart met de werkzaamheden wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Opdrachtgever is bij annulering niet gerechtigd het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.
Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is ontwerper gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan door te berekenen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

Ontwerper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Ontwerper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
Ontwerper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op muren van opdrachtgever.
Ontwerper is niet aansprakelijk voor handelingen en gedragingen, waaronder vertragingen en advies, door derden, waaronder leveranciers.
Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject.
Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
In het geval dat ontwerper een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door ontwerper in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
Opdrachtgever vrijwaart ontwerper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ontwerper geleverde diensten en producten

Artikel 10 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door ontwerper aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij ontwerper. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
Opdrachtgever komt een exclusief gebruiksrecht toe na volledige betaling, voor privédoeleinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal commercieel te gebruiken.
Opdrachtgever dient naam van ontwerper te vermelden bij het plaatsen van content op social media, tenzij anders overeengekomen. Content mag enkel op eigen kanalen van opdrachtgever worden geplaatst.
Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
Bij inbreuk komt ontwerper een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever ontwerper toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een een kennismaking met ontwerper en het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat een presentatie over gaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
Indien ontwerper productbestellingen plaatst voor opdrachtgever zijn de voorwaarden van de desbetreffende leverancier van toepassing. Bestellingen worden enkel geplaatst na betaling door opdrachtgever.

Artikel 12 Levering

Ontwerper spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
Ontwerpen worden digitaal en op papier aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt maximaal 1 revisieronde plaats, waarbij gewenste wijzigingen binnen 7 kalenderdagen ingediend dienen te worden. Aangepaste wensen van opdrachtgever, of revisies die buiten de afgesproken ronde of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.
Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 13 Klachten

Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan ontwerper. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen op klachten te reageren.
Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden wijzigingen verwerkt op basis van het uurtarief van ontwerper.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ontwerper is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ontwerper en betrokken derden 12 maanden.

Algemene voorwaarden

Style studio Manon is een interieurontwerp studio welke gespecialiseerd is in het ontwerpen van interieurs op maat voor zowel de particuliere als de zakelijke sector. Een interieur dat functioneel is en helemaal passend bij jou wensen.

Menu